ÜYEYE/FAHRİ ÜYEYE/ADAY ÜYEYEYÖNELİK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Adana Genç İş İnsanları Derneği olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Adana Genç İş İnsanları Derneği (ADANAGİAD/Dernek), KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Derneğimizin açık adresi CemalpaşaMah Cevat Yurdakul Cad. No: 8 / Seyhan / ADANA’dır. Derneğimiz, ………………….kütük numarası ile T.C. Adana Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü (“Müdürlük”) dernekler siciline kayıtlıdır.

Kanun, Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2018/32 ve 2018/87 sayılı kararları uyarınca, Derneğimizin Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Dernek’imiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

İŞLENEN VERİ TÜRÜ

AÇIKLAMASI

KİMLİK BİLGİLERİ

İsim, Soy İsim, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Vergi Dairesi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Elektronik Posta Adresi, Firma Web Sitesi, İkamet Adresi, Cep TelefonuNumarası, İş Telefonu Numarası, Ev Telefonu Numarası, Firma İsmi/Ünvanı, İşyeri Adresi

ÖZLÜK BİLGİLERİ

Okuduğu Okullar Ve Mezuniyet Yılları,Mesleği, Vesikalık Fotoğraf, Medeni Durumu, Evlilik Tarihi, Eş Bilgisi, Eşin İş Bilgisi, Çocuk Sayısı, Çocuk Ad-Soyad, Çocuk Cinsiyet, Çocuk Doğum Tarihi, Sahibi Olduğu Firmanın İş Kolu, Üyesi Olduğu Dernek Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi

FİNANS BİLGİLERİ

Kredi Kartı Bilgisi

TİCARİ BİLGİLERİ

Sahibi Olduğu Firmanın Geçmiş Yıl Cirosu, Geçmiş Yıl İhracatı, Geçmiş Yıl İthalatı, Çalışan Sayısı, Dış Ticaret Yaptığı Ülke Sayısı

REFERANS BİLGİLERİ

İsim, Soy İsim, Referans İmza

GÖRSEL KAYITLAR

Cctv Kayıtları, Topantı, Seminerlerde Çekilen Fotoğraf Ve Videolar

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verileriniz, Dernek’e üyelik başvurusu için fiziki olarak veya www.adanagiad.org.tr adresindeki Dernek web sitesi üzerinden doldurduğunuz başvuru formu ve Dernek Tüzüğü kapsamında Dernek’e üyelik başvurusu ile ilgili fiziki olarak sunduğunuz veya elektronik ortamda aktardığınız belgeler vasıtasıyla, ayrıca Dernek ile yaptığınız çeşitli iletişimler kapsamında (telefon veya elektronik posta ile Dernek ile iletişime geçmeniz gibi) Dernek yetkililerine verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla sözlü veya yazılı (fiziki) olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve

 1. Dernek Tüzüğü’nün 10. maddesindeki işlemler de dahil olmak üzere üyelik başvurusu ve üyelik süreçlerinin yürütülmesi, üyelik başvurusunun değerlendirilmesi ve karara bağlanması, bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması,
 2. Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,
 3. Dernek’in genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, komisyon toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi,
 4. Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 5. Dernek’in tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi,
 6. Dernek’in faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi,
 7. Dernek içi iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi,
 8. Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası,
 9. Dernek faaliyetleri kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi,
 10. Dernek’e ait tüm tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini,
 11. İdari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması,
 12. Mevzuat tahtında Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması
 13. 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 14. Üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 15. Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.

amaçlarıyla işlenmektedir.

Dernek, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Dernek, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtildiği şekil ve durumlarda, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aşağıda belirtilen kişilere aktarabilecektir:

 1. Dernek üyeliği kapsamında 5223 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği de dahil olmak üzere kişisel verilerin işlendiği süre boyunca yürürlükte olan herhangi bir mevzuat tahtında öngörülmesi veya mevzuat tahtında öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için bu verilerin paylaşılmasının da gerekli olması durumunda Kişisel Verileriniz Dernek’in ilgili kanuni veya hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ve bununla sınırlı olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

 1. Dernek üyeliği veya tüzel kişi üyenin gerçek kişi temsilciliğine ek olarak Dernek organlarında görev almanız durumunda Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz ve meslek bilginiz Dernekler Kanunu ve ikincil mevzuattaki çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla veri sorumlusu olan Dernek’in kanuni ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle İl Dernekler Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

 1. Dernek toplu elektronik posta gönderimine ilişkin olarak üçüncü kişilerden hizmet almakta olup, Dernek üyeliği kapsamında tarafınıza Dernek’in faaliyetleri ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verecek elektronik postaların gönderilebilmesi için, elektronik posta adresleriniz gönderimin yapılacağı dönemde hizmet alınan ajans ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaati kapsamında paylaşılacaktır.

 1. Dernek bünyesinde düzenlenen genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi çeşitli faaliyet ve hizmetlerin sağlanması amacıyla dönem dönem Dernek dışı organizasyon firmaları ile çalışılıyor olup, etkinliklerin organizasyonunu sağlamak ve katılımcılara etkinliğe ait kimlik kartları gibi materyelleri sağlamak amacıyla söz konusu etkinliğe katılacak kişilerin isim ve soyisim bilgileri Dernek’in belirli etkinlikleri açısından yetkilendirdiği ve o iş özelinde veri işleyen sıfatını taşıyacak olan organizasyon firması ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Dernek’in meşru menfaati kapsamında paylaşılacaktır.

 1. İlgili firmalara hususi olarak bir veri aktarımı yapılmamakla birlikte, Dernek bünyesinde bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla Dernek dışı bilgi teknolojileri firmaları ile çalışılmakta olup, üyelerimizin (veya tüzel kişi üyelerimizin gerçek kişi temsilcilerinin) temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında bu firmalar, teknik destek sağlamak amacı ile zaman zaman Dernek’in kullandığı sunucu ve programlara, bu kapsamda dolaylı olarak da bu programlar altında olan verilere erişebilmektedir. Ancak bu firmalar tarafından verilerin kendi sistemlerine aktarılması veya kendileri tarafından da bu verilerin işlenmesi ve saklanması söz konusu olmamaktadır.

 1. Üyenin hak veya yükümlülükleri veya Dernek nezdindeki üyelik ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olması halinde, ilgili uyuşmazlık ile ilgili olduğu ölçüde ve sınırlı olarak Kişisel Verileriniz Dernek’in avukatları, danışmanları ve ilgili yargı makamları ve icra mercileri ile veri sorumlusu Dernek’in haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması kapsamında paylaşılabilecektir.

 1. Dernek’in yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ve Dernek Tüzüğü kapsamındaki faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olması durumunda, yalnızca bunlarla sınırlı olarak, Dernek’in hizmet, destek ve danışmanlık aldığı danışman, mali müşavir, denetçi gibi yurtiçinde yerleşik üçüncü kişiler ile Dernek’in haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Dernek’in meşru menfaati kapsamında paylaşılabilecektir.

 1. Yukarıda sayılanlara ek olarak, ilgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat tahtındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek Kişisel Verileriniz ilgili kurum ve kuruluşları ile veya yargı organları ile kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

amacıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi Dernek internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 • Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte CemalpaşaMah Cevat Yurdakul Cad. No: 8 / Seyhan / ADANAadresinde Dernek’imize bizzat başvurabilirsiniz ve/veya
 • Başvuru formunu noter aracılığıyla Dernek’imize iletebilirsiniz ve/veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Dernek’imizininfo@adanagiad.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz ve/veya
 • Başvuru formunuzu Dernek’imizedaha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden ………….. kep adresine iletebilirsiniz veya
 • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Dernek’imiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU UNVAN

Adana Genç İş İnsanları Derneği

DERNEK KÜTÜK NO

KEP ADRESİ

ADRESİ

CemalpaşaMah Cevat Yurdakul Cad. No: 8 / Seyhan / ADANA


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis